Přehled změn v RVP – Revize ICT

Od 1. září 2023 se pro 1. stupně a od 1. září 2024 pro 2. stupně základních škol mění Rámcový vzdělávací program, dle kterého by se školy měly řídit. Už nyní se ale některé školy na tuto změnu připravují, zkouší podle nového RVP již fungovat nebo do této změny dokonce skočily po hlavě a už dle něj fungují. 

Co ale tyto změny přináší? Víme už to přesně? A co Vy, stihli jste se již na nový RVP podívat a pročíst si ho? 

Pokud ne, můžete si nový RVP pročíst zde i s přímo vyznačenými změnami. 

Pojďme si se na ty změny společně mrknout! 

 • Kapitola 1: Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v systému kurikulárních dokumentů 

Nově byl odebrán Národní program vzdělávání z kurikulárních dokumentů, a to v souladu s platným zněním Školského zákona. 

 • Kapitola 3: Pojetí a cíle základního vzdělávání

Základní vzdělávání si klade za cíl připravit děti na jejich budoucnost. Proto je potřebné rozvíjet a utvářek klíčové kompetence za pomoci praktického jednání, experimentů a názorných ukázkách na situacích, které jsou dětem v jejich daném věku blízké. Jedním z nově zařazených cílů je rozvoj digitálních kompetencí žáků. 

„pomáhat žákům orientovat se v digitálním prostředí a vést je k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života“.

 • Kapitola 4: Klíčové kompetence

V základním vzdělávání máme vytyčeno několik kompetencí, které jsou v této etapě považovány za klíčové: 

 • kompetence k učení,
 • kompetence k řešení problémů,
 • kompetence komunikativní,
 • kompetence sociální a personální,
 • kompetence občanské,
 • kompetence pracovní a
 • nyní nově i kompetence digitální.

Co si pod digitální kompetencí představit? Co by žák měl umět na konci základního vzdělání?

 • Žák běžně ovládá digitální zařízení, aplikace a služby a využívá je při učení i v běžném životě. Umí se taky samostatně rozhodnout, kterou technologii využije pro kterou činnost. 
 • Žák je shopen samostatně vyhledávat, získávat, posuzovat, spravovat a sdílet různá data, informace a další digitální obsah. Také dokáže zvolit samostatně postup, způsob a prosředky odpovídající konkrétní situaci a účelu.
 • Žák umí sám vytvořit a upravit digitální obsah, umí se za pomoci digitálních prostředků vyjádřit a samostatně se rozhoduje a kombinuje různé formáty k těmto účelům. 
 • Žák pravidelně využívá digitální technologie pro usnadnění a zautomatizování práce a běžných činnosti stejně tak jako pro zjednodušení a zefektivnění pracovních postupů. Tyto postupy zkvalitní pak výsledky své práce. 
 • Žák chápe význam digitálních technologií v měřítku lidské společnosti a dokáže se s novými technologiemi seznamovat, zároveň je schopen zhodnotit přínosy a vyhodnotit rizika využívání digitálních technologií. 
 • Žák je seznámen s bezpečností uchovávání dat i celkového zažízení a je tak schopen předcházet situacím, které by mohly ohrozit bezpečnost daného zažízení i dat. Dokáže se vyhnout situacím s negativním dopaden na tělesné a duševní zdraví jeho i ostatních a jedná eticky při komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí. 
 • Kapitola 5: Vzdělávací oblasti

Informační a komunikační technologie: Původní vzdělávací oblastí byly Informační a komunikační technologie, ty byly ale dle nového RVP zrušeny. 

Informatika: Nově je tak ustanovena vzdělávací oblast nazvaná Informatika. Informatika se zaměřuje na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií, neposkytuje ale výhradně na rozvoj základních digitálních dovedností, jako to bylo úkolem vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologi.

Soustřeďuje se na následující informatická témata – poskytuje prostředky a metody ke zkoumání řešitelnosti problémů i k hledání a nalézání jejich optimálních řešení, ke zpracování dat a jejich interpretaci a na základě řešení praktických úkolů i poznatky a zkušenost, kdy je lepší práci přenechat stroji, respektive počítači. 

Další oblasti: Proto, abychom mohli dosáhnout kýžených výsledků v oblasti Informatiky, bylo zapotřebí snížit časovou dotaci ve 4 jiných oblastech. Na 1. stupni v oblasti Člověk a jeho svět o jednu hodinu, na 2. stupni po jedné hodině v oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a Umění a kultura. 

 • Kapitola 6: Průřezová témata

Texty související se vzdělávací oblastí Informační a komunikační technologie byly vyškrtnuty a nahrazeny krátkým shrnutím využití digitálních technologií v daném průřezovém tématu.

 • Kapitola 7: Rámcový učební plán 

Zdroj: Revize RVP (2021), edu.cz 

Informatika – „vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Informatika je realizován minimálně ve čtvrtém a pátém ročníku a ve všech ročnících 2. stupně základního vzdělávání“

 • Kapitola 10: Materiální, personální, hygienické, organizační a jiné podmínky pro uskutečňování RVP ZV

Materiální podmínky pro vzdělávání na základní škole byly doplněny o digitální technologie.

 • Kapitola 11: Zásady pro zpracování, vyhodnocování a úpravy školního vzdělávacího programu

„Vyhodnocováním ŠVP se rozumí:

 • vyhodnocování souladu rozsahu a obsahu výuky s učebními osnovami v ŠVP;
 • soulad formulovaných a využívaných výchovných a vzdělávacích strategií;
 • vyhodnocování dosahovaných výsledků každého žáka ve vztahu k učebním osnovám.“

Pozn.: Vyhodnocování SVP bylo v 11. kapitole zpřesněno a vysvětleno tak, aby bylo jasné, co se tím rozumí. 

„Úpravy a změny ŠVP mohou být:

 • inovacemi ŠVP, které vycházejí ze zkušeností z realizace ŠVP nebo změn ve škole samotné (na  základně hodnocení podmínek, průběhu a vzdělávání); takové změny škola obvykle provádí s účinností od 1. září nebo od 1. února. Podle upraveného nebo nového ŠVP se vzdělávají žáci ve  všech ročnících daného stupně od účinnosti upraveného nebo nového ŠVP. Pokud by mohla nastat situace, že by žáci v důsledku změn neabsolvovali povinný vzdělávací obsah stanovený v  RVP ZV, rozhodne ředitel školy o způsobu postupného náběhu tak, aby tato situace nenastala;
 • změnami, které uvedou do souladu ŠVP s RVP ZV a s právními předpisy. Způsob zapracování změn do ŠVP a náběh vzdělávání v jednotlivých ročnících podle upraveného ŠVP stanoví MŠMT opatřením ministra;
 • naplněním ustanovení § 184a odst. 2 školského zákona, které je důvodem pro případné úpravy a  změny ŠVP v průběhu školního roku. Škola tyto úpravy a změny projedná na pedagogické radě nebo je provede písemně formou dodatku k ŠVP, například formou srovnávací tabulky.“

Pozn.: Byly také upraveny zásady stanovené pro úpravy a změny školního vzdělávacího programu.