Využití moderních informačních technologií v MŠ

V dnešním světě jsou informační a komunikační technologie (dále jako ICT) nedílnou součástí našeho každodenního života, a to ať už chceme nebo ne. Jejich působení jsme vystaveni nejen my dospělí, ale i děti od toho nejútlejšího věku. My jako pedagogové či rodiče můžeme rozhodnout o tom, zda budeme děti proti tomuto působení ICT bránit nebo jej využijeme k našemu i jejich prospěchu. V naší společnosti Akademie mladých vědců jsme rozhodně na straně pro, využití toho, co nám tato moderní doba přináší, a proto chceme nejen pedagogům ukázat, jak vhodně se dají informační technologie využít již při vzdělávání v mateřské škole.  

Názory odborníku se na problematiku ICT ve vzdělávání velmi liší, můžeme se setkat s těmi, které jsou naprosto odmítavé a ICT v mateřských školách nepodporují a proti nim pak stojí ty, které v nich vidí potenciál a možnost inovativního a efektivního učení. Na jednom se však odborníci shodují, zařazování ICT do vzdělávání v mateřských školách je složité a neexistuje žádný zaručený návod, jak na to.

V samotném rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání je ukotveno, že toto vzdělání má dítěti usnadňovat jeho další životní i vzdělávací cestu, vytvářet v něm předpoklady pro další vzdělávání či mu pomoci v chápání okolního světa a přiblížit mu normy a hodnoty společnosti, ve které žije.1 Pokud tedy shrneme, co nám vzdělávací program definuje, tak je to mimo jiné to, že bychom se jako pedagogové měli snažit o všestranný rozvoj dítěte, který je v souladu s dnešní moderní dobou a o připravenost na další vzdělávání. Pro tento rozvoj je možné využít nezměrné množství činností, mezi které samozřejmě patří i obsluha a efektivní využití ICT, ať už se jedná o tablety, počítače, chytré robotické pomůcky, interaktivní tabule či mnoho dalších. Všechny tyto technologie skrývají obrovský vzdělávací potenciál a je vhodné dětem ukázat již v útlém věku, že nejsou určeny jen na vyhledávání informací na internetu, sledování videí či hraní her. Pokud se informační technologie využijí při vzdělávání uváženým způsobem a zařadí se jako jeho zajímavý a zábavný podpůrný prostředek můžeme dosáhnout nejen nového inovativního učení, ale naučíme děti také zodpovědnosti, samostatnosti, schopnosti komunikace, spolupráce, ale ukážeme jim i to, že lze ICT využívat i jinak, než doposud znaly. Cílíme na to, aby učitelé v mateřské škole ICT vnímali jako zajímavý prostředek či pomoc nikoliv jako zlo, které děti učí závislosti na telefonech, tabletech a podobně.

Je důležité zmínit, že je nutné, aby byl edukační záměr vždy jasně formulován. Mělo by být tedy jasné jaký je cíl, nástroj a jak dlouho bude daná aktivita probíhat. ICT by mělo tedy fungovat jako doplnění či obohacení vzdělávacího procesu, tam, kde jiná možnost není nebo v oblastech, kde už děti mají počáteční zkušenost s realitou a abstrakce tak v podobě rozšíření prostřednictvím ICT je výhodou volbou. Učitel využívající ICT by měl mít výborné pedagogické kompetence, znalosti v dané oblasti a praxi s jejich využíváním.

Důležitým krokem k využívání moderních informačních technologií v mateřských školách je správná osvěta a motivace učitelek k práci s IT, podpora dalšího vzdělávání, pomoc s překonáváním překážek, mentoring a sledování spojené s vzájemným sdílení pokroků v rámci mateřské školy i širší obce pedagogických pracovníků.

Jak již z článku vyplývá je tedy hlavně na samotných pedagozích, zda a jakým způsobem potenciál informačních technologií využijí. Na což cílí i naše společnost a nabízí tak pomocnou ruku učitelům v tom, jak s informačními technologiemi v mateřské škole začít. A to prostřednictvím školení pro pedagogický personál, inovativními a inspirativními výukovými programy, které se od nás naučí ve svém vzdělávacím zařízení provádět a projektovými dny, které nabízí prostor pro seznámení, inspiraci, spolupráci a sdílení projektů dobré praxe v dané oblasti informačních technologií, robotiky, polytechniky a v neposlední řadě i environmentalistiky.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání [online]. Praha: MŠMT, 2021 [cit. 2022-09-07]